Arkivet i den åbne skole

Kolding Stadsarkiv i spidsen for kompetenceudvikling til skolerne

Tre års kompetenceudvikling for historielærere for 4.-9. klasse i Kolding Kommune er afsluttet. 20 af kommunens 21 folkeskoler har været involveret og 40 lærere har deltaget i efteruddannelsesforløbet: ”Arkivet i den åbne skole – et nyt autentisk eksternt læringsmiljø”, som Kolding Stadsarkiv har stået for. Som en del af forløbet er der også blevet udviklet 7 nye tværfaglige undervisningstilbud til skolerne i Kolding. Projektet har været støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 1.486.000 kr. Det er der nu kommet en praksismanual og en rapport ud af.  

Arkiver og gamle gulnede dokumenter – hvad kan skolerne bruge det til? Rigtig meget, tyder nyligt afsluttet projekt på. Efter tre års systematisk partnerskab mellem Kolding Stadsarkiv og folkeskolerne i Kolding Kommune har ca. 40 lærere fået et indgående indblik i, hvordan man gennem Åben Skole på arkivet kan styrke historieundervisningen og gøre den nærværende og aktuel for eleverne.

20 folkeskoler har sendt lærere afsted på et anderledes efteruddannelsesforløb, hvor kompetenceudviklingen først og fremmest har taget afsæt i egen praksis. Nye greb er blevet afprøvet i en løbende refleksion over, hvordan man kan bedrive god historieundervisning, og sammen med eleverne har de deltagende lærere fået styrket deres brug af autentiske kilder og inddragelse af lokalhistorien i deres undervisning.

Erfaringerne er nu samlet i en rapport og en praksismanual, der er rettet mod både skole- og kulturverden, og i særdeleshed andre arkiver, som har mod på at spille en større rolle i folkeskolens historieundervisning. På Kolding Stadsarkiv håber stadsarkivar Lene Wul også, at arkivets resultater kan få endnu flere skoler til at opdage de mange muligheder, som arkiverne rummer – også i undervisningssammenhæng.

Projektet har også medvirket til, at arkivet har etableret partnerskabsaftaler med flere af kommunens skoler, som i langt højere grad i dag tænker arkivet ind i historieundervisningen på skolen. Ligesom arkivet står for oprettelsen af et nyt fagligt netværk for historielærere i Kolding Kommune, der kan styrke den faglige videndeling på tværs af skolerne.

De overbevisende resultater har også ført til, at der arbejdes videre med en videreførelse af projektet på nationalt plan. Arkivet har som projektleder indsendt en ny ansøgning til A. P. Møller Fonden, hvor indsatsen bredes ud til Esbjerg, Frederiksberg og Københavns Kommuner i samarbejde med Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Københavns Stadsarkiv. Ansøgningen er under behandling hos fonden.

Dokumentation:
Rapport: Arkivet i den åbne skole

Praksismanual

Inspirationskatalog 2020-2021

Vær' med i dialogen om projektet...